Soteld

OM DET HÄNDER GÖR SÅHÄR:
1. Stäng alla luckor på eldstaden.
2. Ring 112 begär Brandkåren.
3. Kontrollera följande timmar efter branden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Vad är soteld/skorstensbrand
Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1 000 grader Celsius och högre förekommer. Soteld kan orsaka försvagningar i skorstenen och även ge upphov till brand utanför skorstenen. Dessutom sväller tjära vid förbränning, vilket kan orsaka stopp i skorstenen med risk för att värmen leds ut genom uppkomna sprickor.

Orsaker
En soteld kan uppstå av en eller flera av nedanstående orsaker:

  • Dålig förbränning pga dålig tilluft
  • Fuktigt bränsle
  • Eldning med felaktigt material
  • Otillräcklig renhållning (sotning)
  • För hård eldning / för hög temperatur

Förhindra soteld

  • Använd enbart torrt bränsle avsedd för eldstaden
  • Följ de instruktioner för eldning som medföljde eldstaden
  • Viss användning av tjärbildningförhindrande pulver (t.ex. Optizon)